skip to Main Content

Jednolity Plik Kontrolny – etapy wdrożenia w firmie

W związku z nadchodzącymi zmianami przedsiębiorcy powinni już teraz podjąć kroki zmierzające do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w swojej firmie. Biorąc pod uwagę, że proces ten stanowi wyzwanie dla każdego podatnika, niezależnie od wielkości jego organizacji, warto się odpowiednio się do niego przygotować.

W 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci powszechnym obowiązkiem raportowania, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, całości bądź części ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. W następstwie wprowadzonych zmian podatnicy, prowadzący swoje księgi przy użyciu programów komputerowych, będą zobligowani do udostępniania informacji w postaci następujących struktur:

  • JPK_KR – Księgi rachunkowe,
  • JPK_WB – Wyciąg bankowy,
  • JPK_MAG – Magazyny,
  • JPK_VAT – Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  • JPK_FA – Faktury VAT,
  • JPK_PKPIR – Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – Ewidencja przychodów.

Wszystkie struktury w postaci jednolitych plików kontrolnych (dalej: JPK) będą przekazywane od 1 lipca 2018 r. wyłącznie na żądanie organów podatkowych, za wyjątkiem JPK_VAT, gdyż ten będzie obowiązkowo przesyłany miesięcznie, już od początku 2018 r. Co więcej, ewidencja VAT musi być obligatoryjnie prowadzona przy użyciu programów komputerowych począwszy od 1 stycznia 2018 r.

W związku z nadchodzącymi zmianami przedsiębiorcy powinni już teraz podjąć kroki zmierzające do wdrożenia JPK w swojej firmie. Biorąc pod uwagę, że proces ten stanowi wyzwanie dla każdego podatnika, niezależnie od jego wielkości, proponujemy kroki, jakie każdy podatnik wdrażający JPK powinien przedsięwziąć. W pierwszej kolejności powinien przygotować zestawienie programów komputerowych, w których ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. I nie chodzi tu tylko o specjalistyczne programy służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy ewidencji przychodów. Należy także uwzględnić dane zgromadzone w programach ogólnie dostępnych, dostarczanych np. przez Microsoft Office czy Apache OpenOffice. Ponadto podatnicy powinni zweryfikować, w którym programie jakie dane o dokonywanych transakcjach są zlokalizowane. (...)

Monika Smaga, senior tax specialist, KR Group

Pełna wersja artykułu dostępna jest w czasopiśmie „Outsourcing Magazine” Nr 4(42)/2017

Back To Top