skip to Main Content

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

3 kwietnia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną z 28 marca 2018 r. (nr DCT.8201.6.2018) w zakresie obowiązku sporządzania, przeglądu oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej. Interpretacja ma zastosowanie w szczególności do transakcji finansowych, np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych dotychczas interpretacjach indywidualnych, zajmował korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym dokumentacja cen transferowych dla transakcji pożyczki powinna być sporządzona tylko za rok jej zawarcia, bez obowiązku dokumentowania jej w kolejnych latach, gdy następuje kalkulacja i wypłata odsetek. W interpretacji ogólnej z 28 marca 2018 r. Ministerstwo Finansów zanegowało powyższą interpretację przepisów. Dokumentacja podatkowa dla transakcji finansowych kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych, sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Wobec tego w przypadku, gdy w trakcie realizacji transakcji nastąpi zmiana warunków transakcji, np. przedłużenie terminu spłaty kapitału lub odsetek, udzielenie kolejnej transzy pożyczki lub kredytu, zmiana wysokości oprocentowania, podatnik obowiązany jest do uwzględnienia tych informacji w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej.

Co istotne, nawet w przypadku stwierdzenia, że nie nastąpiła jakakolwiek istotna zmiana warunków transakcji lub innych zdarzeń, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej. W tak zaktualizowanej dokumentacji, podatnik powinien przedstawić aktualne dane finansowe dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, jak i samego podatnika.

Dodatkowo MF wskazał również, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie oznacza dokonania nowej transakcji, a zatem podatnik nie jest obowiązany do sporządzenia od podstaw nowej dokumentacji podatkowej. Jedynym jego obowiązkiem jest okresowa aktualizacja sporządzonej wcześniej dokumentacji podatkowej w tym zakresie.

Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami które miały miejsce w trakcie ich realizacji.

Zgodnie z treścią interpretacji, obowiązek przeglądów i aktualizacji dotyczy nie tylko transakcji lub innych zdarzeń, które zostały zawarte po 1 stycznia 2017 r., ale również zawartych przed tą datą, które są kontynuowane w latach następnych.

MF zaznaczył również, że wskazane reguły przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej mają zastosowanie nie tylko do transakcji finansowych, ale także do wszystkich transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych.

Back To Top