skip to Main Content

Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen transferowych przez zakład zagraniczny

3 kwietnia 2018 r. opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca cen transferowych. Jest to już kolejna interpretacja dotycząca obowiązku dokumentacji podatkowych odnosząca się do regulacji wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.

Wydaje się, że wskazana interpretacja jest odpowiedzią na zgłaszane przez podatników problemy dotyczące określania obowiązków w przypadku, gdy na terenie kraju podmiot zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą w postaci zakładu.

Nowe regulacje są implementowaniem na grunt polskich przepisów wniosków OECD, zgodnie z którymi obowiązkiem dokumentowania powinny być objęte wyłącznie transakcje istotne. W efekcie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na zwiększanie materialnego poziomu istotności transakcji uzależnionego od osiąganego przez podatnika przychodu za rok poprzedzający. Uzasadnione wątpliwości podatników dotyczyły prowadzenia w Polsce zakładu, czyli działalności niewydzielonej w sensie prawnym od spółki zagranicznej. Warto również podkreślić iż zakład nie jest, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, zobowiązany do przygotowania sprawozdania finansowego. W efekcie obowiązki dokumentacyjne określać trzeba było na podstawie sprawozdania finansowego centrali – spółki zagranicznej.

Wykładnia gramatyczna wskazanych przepisów jest sprzeczna z celem wprowadzonych regulacji. W interpretacji ogólnej Ministerstwo Finansów doprecyzowało, iż obowiązki dokumentacyjne określa się wyłącznie na poziomie zakładu, poprzez weryfikacje osiągniętych na terenie kraju przychodów i kosztów. Stanowisko Ministerstwa należy ocenić pozytywnie, jedynym zaskoczeniem jest data jego wydania. Wprawdzie z komunikatów opublikowanych na stronie MF wynikało iż termin na przygotowanie dokumentacji zostanie wydłużony, a rozporządzenie potwierdzające zostało opublikowane 15 marca 2018 r., to wielu podatników mogło rozpocząć już przygotowania do sporządzenia dokumentacji, bazując na znacznie bardziej restrykcyjnej wykładni gramatycznej.

Podsumowując – bazując na interpretacji ogólnej z 26 marca 2018 r., zakład spółki zagranicznej prowadzącej działalność na terenie kraju, będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku gdy samodzielnie osiągnie przychody i koszty na poziomie przekraczającym 2 mln euro. W przypadku gdy poziom ten nie zostanie osiągnięty, zakład nie będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Ryszard Grzelczak
Tax adviser no. 12670

Back To Top