skip to Main Content

Grupowa interpretacja prawa podatkowego

Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową.

Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył czynności dokonywanych z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotami, które w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku staną się podmiotami powiązanymi. Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku grupowego obejmą także opinie zabezpieczające.

Cel projektowanych zmian określono jako:

  • uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego poprzez wprowadzenie obowiązku występowania o interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie wniosku grupowego w przypadku, gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe wniosku obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym;
  • ograniczenie nadużyć polegających na wykorzystywaniu instytucji indywidualnych interpretacji podatkowych przez przedsiębiorców dążących do osiągnięcia korzyści podatkowych.

Zmiany przewidują stworzenie nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego tzw. „wniosku grupowego” obligatoryjnego dla podmiotów powiązanych. Wniosek grupowy, oprócz standardowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, dla wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wniosek wraz z uzasadnieniem, zawierać będzie nowe elementy:

  • wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedstawienia dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, wskazanie uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym korzyści podatkowych);
  • opisu występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści;
  • obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami.

Użyte w projekcie Ustawy pojęcie „korzyści podatkowej” zdefiniowano jako:

  • niepowstanie zobowiązania podatkowego,
  • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
  • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
  • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

W przypadku gdy wartość przedmiotu czynności (przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego) przekroczy określony próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości przedmiotów tych transakcji lub innych czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a także okres, za który zostały określone lub oszacowane te wartości. Wnioskodawcy zobowiązani będą do wskazania wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, których wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi co najmniej 10 000 000 zł.

Projekt zmian przewiduje, że wydane wcześniej interpretacje indywidualne, które obejmują swym zakresem transakcje między podmiotami powiązanymi, wygasają z dniem wejścia w życie ustawy o ile nie zostaną przekazane informacje uzupełniające w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Hubert Hajdukiewicz
Tax Specialist

Back To Top