skip to Main Content

Eksport można udowodnić, nawet gdy nie działa system w urzędzie celnym

Nasza firma część produkcji sprzedaje odbiorcom spoza Unii Europejskiej. Zgłoszenia celne, co do zasady, należy składać w formie elektronicznej za pomocą systemu ECS. Zdarza się jednak, że nie możemy tak postąpić, bo system ECS uległ awarii. Jak wtedy udokumentować eksport?

Od lipca 2009 r. podatnicy wywożący towary poza terytorium Unii Europejskiej zobowiązani są do składania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej za pomocą systemu ECS.

Zgodnie z ustawą o VAT, aby zastosować zerową stawkę do eksportu towarów, są zobowiązani udokumentować, że wywóz poza Wspólnotę faktycznie nastąpił. Przed upływem terminu na złożenie deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy podatnik powinien otrzymać dokument celny potwierdzający:

  • wywóz towarów - umożliwia to zastosowanie zerowej stawki w rejestrze VAT lub
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie procedury eksportu - pozwala on podatnikowi na przedłużenie terminu oczekiwania na ostateczny dokument celny do upływu terminu do złożenia deklaracji VAT za następny okres rozliczeniowy i wtedy wykazania sprzedaży ze stawką zero.

Jeśli podatnik nie uzyska żadnego z tych dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za okres rozliczeniowy w którym nastąpiła sprzedaż, to musi wykazać ją ze stawką krajową (później może ewentualnie skorygować rozliczenia w momencie otrzymania ostatecznego komunikatu potwierdzającego wywóz, korekta odbywa się na bieżąco w miesiącu otrzymania potwierdzenia wywozu).

Warto zaznaczyć, że w przypadku opodatkowania transakcji stawką lokalną opodatkowanie następuje metodą „w stu”, co oznacza, że kwota wykazana na fakturze zawiera już w sobie podatek, czyli w rejestrze VAT stanowi kwotę brutto.

Dokumentem elektronicznym potwierdzającym zamknięcie procedury wyprowadzenia towaru poza obszar Wspólnoty jest komunikat IE-599. W praktyce zdarza się jednak, że dochodzi do awarii systemu ECS w urzędzie celnym wywozu i wtedy odprawa towarów w formie elektronicznej nie jest możliwa. Wówczas zgłoszenie celne przeprowadzane jest w wersji papierowej na kartach SAD w procedurze awaryjnej. W celu prawidłowego udokumentowania eksportu podatnik powinien otrzymać od urzędu celnego potwierdzenie wywozu na karcie przeznaczonej dla eksportera, czyli SAD 3. Niezbędne jest aby otrzymana karta SAD 3 posiadała notatkę potwierdzającą eksport wraz z datą jego dokonania, najczęściej spotykaną w postaci pieczątki organu celnego bądź adnotacji pracownika urzędu celnego. Co istotne, przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy, eksporter powinien otrzymać oryginał karty SAD 3.

Anna Szafraniec, VAT Manager, KR Group, "Rzeczpospolita", 12.09.2011

Back To Top