skip to Main Content

Branża finansowa może stracić na nowelizacji VAT

W uzasadnienia do projektu dużej nowelizacji ustawy o VAT wskazano, że celem uchylenia ust. 13 i 14 art. 43 ustawy o VAT jest dostosowanie obecnych przepisów do dyrektywy VAT w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółki Aspiro (sygn. C-40/15). Bezpośrednią konsekwencją planowanych zmian będzie brak prawa do stosowania z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z VAT w zakresie usług opartych na podwykonawstwie czy outsourcingu wykonywanym przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających.

W uzasadnieniu do projektu prawodawca zapewnia, że zmiana nie będzie miała bezpośredniego wpływu na zakres zwolnień w przypadku usług finansowych oraz usług stanowiących element tych usług regulowanych uchylanym przepisem. Ma bowiem dotyczyć wyłącznie części składowych usługi ubezpieczeniowej wykonywanej przez podmiot trzeci. Wydaje się to jednak wątpliwe, skoro uchylany przepis odnosi się także do usług pomocniczych do usług finansowych.

Wprowadzane zmiany nie powinny być dużym zaskoczeniem dla podatników z branży, ponieważ ustawodawca przymierzał się do obecnie wprowadzanych zmian już od 2014 r. z zamiarem ich wprowadzenia od 2015 r. Uzasadnieniem zmian były dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 8 maja 2012 r. (sygn. akt I FSK 268/12) oraz z 4 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 577/12). Sąd zwrócił uwagę na nieprawidłową implementację przepisów zawartych w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT w kontekście dyrektywy VAT. Mimo że zmiany nie weszły w życie, to można było się spodziewać, że temat powróci przy okazji kolejnych nowelizacji.

Tak też się stało, a bodźcem do zmiany okazał się wspomniany już wyrok TSUE, w którym trybunał orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi oraz wskazał na zawężającą wykładnię w odniesieniu do części składowej usługi finansowej. Z powyższego minister finansów wywiódł, że należy ust. 13 i 14 art. 43 ustawy o VAT usunąć. Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu wskazał, że po uchyleniu tych przepisów ze zwolnienia mają nadal korzystać usługi stanowiące zgodnie z orzecznictwem TSUE usługi finansowe i te stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41, a prawo do zastosowania stawki zwolnionej należy bezpośrednio wywieść z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT.

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji społecznych, a następnie trafi do Sejmu. Jeżeli zmiany w tym zakresie zostaną uchwalone w niezmienionym kształcie, to zapewne dopiero praktyka pokaże, jaki będzie sposób ich interpretacji przez organy podatkowe w kontekście usług finansowych.

Wykreślenie ust. 13 i 14 z art. 43 ustawy o VAT dotyczących zwolnień usług pomocniczych do usługi finansowej nie powinno oznaczać automatycznie ich opodatkowania 23-proc. stawką podatku. Zwolnienia wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT mają charakter przedmiotowy, istotną przesłanką do skorzystania z nich jest przede wszystkim rodzaj świadczonej usługi. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonał zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. Zwolniona stawka podatku dla usług pomocniczych po 1 stycznia 2017 r. będzie zatem możliwa, ale tylko na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT przy uwzględnieniu orzecznictwa TSUE w tym zakresie. W wyroku z 28 lipca 2011 r. sygn. akt C 350/10) trybunał np. zwrócił uwagę, że należy rozróżnić od usług finansowych zwolnionych z VAT towarzyszące im często świadczenia o charakterze fizycznym lub technicznym, które nie są zwolnione z tego podatku. Rozróżnienia tych czynności należy dokonywać na podstawie analizy odpowiedzialności świadczeniodawcy wobec instytucji finansowych.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt wprowadzanej zmiany. Wykreślenie ust. 13 i 14 z art. 43 ustawy o VAT spowoduje wygaśnięcie interpretacji indywidualnych uzyskanych w trybie powyższych przepisów, a więc pozbawi podatników ochrony podatkowej w zakresie tych usług. W tej sytuacji celem potwierdzenia poprawności stosowania stawki zwolnionej pozostaje wystąpienie z nowymi wnioskami, przy analizie których organ niekoniecznie obejmie je zwolnioną stawką podatku VAT.

Katarzyna Konecka-Litkowiec, Doradca podatkowy, KR Group

Back To Top