Dokumentacja grupowa dotyczy przede wszystkim grup kapitałowych i zawiera informacje o całej grupie podmiotów powiązanych. Master File nie musi być jednak sporządzany dla każdej grupy kapitałowej, a jedynie dla tych spełniających określone warunki.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia dokumentacji Master File?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT), do przygotowania dokumentacji Master File zobowiązane są podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dla których spełnione zostały następujące warunki:

 • grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja Master File, przekroczyły wartość 200 000 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Aktualne terminy – do kiedy przygotować Master File?

Zgodnie z ustawą o CIT, termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok upływa po 12 miesiącach od zakończenia roku podatkowego. W bieżącym roku, termin ten został jednak przedłużony o 3 miesiące.

Oznacza to, że podatnicy ze standardowym rokiem podatkowym (których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu) mają czas na sporządzenie dokumentacji Master File za 2021 rok  do końca marca 2023 roku.

Jakie informacje zawiera Master File?

Zakres dokumentacji Master File został określony w art. 11q ust. 2 ustawy o CIT oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna składać się z czterech głównych części:

 1. opis grupy;
 2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy;
 3. opis istotnych transakcji finansowych grupy;
 4. wskazanie informacji finansowych i podatkowych.

Polski Ład a Master File – ostatecznie bez zmian

Projekt Polskiego Ładu przywidywał zniesienie progu materialnego dla dokumentacji Master File (200 mln zł). Zmiana ta nie weszła jednak w życie i próg materialny obowiązuje bez zmian. 

Podsumowując, obowiązek sporządzenia dokumentacji Master File nie występuje z racji samej konsolidacji sprawozdania. Aby powstał obowiązek dokumentacyjny, skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja Master File, muszą przekroczyć wartość 200 mln zł.

Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne, których konsekwencją byłoby zniesienie progu materialnego dla dokumentacji grupowej. 

W przypadku wątpliwości w zakresie cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z zespołem KR Group

Czym jest Spółka Nieruchomościowa?

Spółka Nieruchomościowa to podmiot zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, który spełnia jeden z dwóch poniższych warunków:

 • (dla podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność) – w pierwszym dniu roku podatkowego, wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości stanowiła więcej niż 50 proc. wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio), a także wartość tych nieruchomości była wyższa niż 10 mln złotych, lub
 • (w przypadku pozostałych podmiotów) przychody podatkowe w roku poprzedzającym rok obrotowy z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu (i innych umów o podobnym charakterze) lub przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, przekroczyły 60 proc. ogółu przychodów spółki, oraz w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy, wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości stanowiła więcej niż 50% wartości bilansowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio), a ich wartość przekroczyła 10 mln złotych.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Nowemu obowiązkowi podlegają zarówno same spółki nieruchomościowe, jak i ich udziałowcy, którzy:

 • dysponują udziałami lub akcjami, które uprawniają do co najmniej 5% praw głosu;
 • posiadają tytuł do co najmniej 5% praw do udziału w zysku, albo
 • mają co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Co powinno zawierać raportowanie?

Sprawozdanie przekazywane do szefa KAS powinno zawierać dane dotyczące:

 • podmiotów posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze;
 • liczby wyżej wymienionych praw w spółkach nieruchomościowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, terminem na przekazanie takiej informacji jest 30 września 2022 r.

Ważne!

W ślad za nową regulacją Ministerstwo Finansów udostępniło nowe formularze CIT-N1 (dla spółki nieruchomościowej) i CIT-N2 (dla wspólników dla spółki nieruchomościowej), a także ich odpowiedniki PIT-N1 i PIT-N2.

Niestety, nie rozwiały one problematycznych kwestii związanych z ustaleniem statusu spółki nieruchomościowej, czy jak daleko należy raportować powiązania pośrednie. Doszły natomiast nawet kwestie techniczne związane z wysyłką informacji dla wspólnika (podmiot zagraniczny). Wiele podmiotów mierzy się chociażby z pytaniem, czy mają w związku z tym obowiązek posiadania NIP.

Zgodnie z założeniem podatek przychodowy zapłacą spółki, a także podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, lub będą mieć udział dochodów ze źródła przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych nie mniejszych niż 1%.

W przeciwieństwie do zapowiedzi Ministerstwa Finansów, podatek minimalny zapłaci wiele spółek, szczególnie tych, które wciąż odczuwają skutki pandemii Covid-19.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) zakłada modyfikację oraz odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną i związaną z nią niepewnością gospodarczą, proponuję się zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy o CIT w okresie pierwszego roku tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wskazany zabieg legislacyjny ma uchronić polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie minimalnego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty.  

O alternatywnym minimalnym podatku dochodowym pisaliśmy tutaj.

Planowane zmiany

Poza odroczeniem stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, projekt zakłada wprowadzenie zmian w jego konstrukcji polegających na podwyższeniu wskaźnika rentowności z 1% do 2%  oraz zmiany metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie:

 • z kosztów uzyskania przychodów:
  • opłat z tytułu umowy leasingu,
  • wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych,
  • wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
 • z przychodów - wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, oraz
 • równowartości podatku akcyzowego.

Wprowadzone zmiany umożliwią podatnikom wybór metody ustalania podstawy opodatkowania.

Przede wszystkim, od 2023 roku zmieni się wzór na ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma:

 • kwoty odpowiadającej 2% wartości przychodów (obecnie 4%) ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym,
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, jeśli przewyższą one kwotę limitu określanego na podstawie wzoru. Limit zgodnie z projektem będzie wynosił 15% EBITDA (obecnie 30%),
 • odroczonego podatku dochodowego skutkującego zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem straty netto,
 • część poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z państwa stosującego szkodliwą konkurencję podatkową kosztów nabycia niektórych usług lub praw niematerialnych przekraczająca 5% podatkowej EBITDA (obecnie nadwyżka ponad 3 mln zł.).

Metoda uproszczona

Podatnik będzie mógł wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym.

O wyborze takiego sposobu podatnik poinformuje dopiero w składanym zeznaniu za dany rok podatkowy.

Rozszerzenie katalogu wyłączeń

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu wyłączeń podatników obowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego poprzez dodanie w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT:

 • małych podatników tj. podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro,
 • spółki prowadzące gospodarkę komunalną,
 • podatników, których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia,
 • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, oraz
 • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Niezależnie od tego, gdzie firma ma swoją siedzibę, istotne jest zapoznanie z lokalnymi przepisami, szczególnie ze względu na znaczne kary, jakie władze mogą nakładać za nieprzestrzeganie przepisów.

Polska

W Polsce wszystkie firmy wytwarzające odpady zobowiązane są do prowadzenia Ewidencji Odpadów w Bazie Danych BDO. Podmioty wytwarzające niewielkie ilości odpadów mogą być zwolnione z tego obowiązku - określa to Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów oraz ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531). Przykładowo, przedsiębiorcy wytwarzający mniej niż 50 kg świetlówek lub mniej niż 100 kg zużytego sprzętu rocznie (np. drukarki czy komputery), nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Na podstawie ewidencji odpadów firma ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarce odpadami. Sprawozdania te należy składać w systemie internetowym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w terminie do 15 marca następnego roku (zgodnie z ustawą o odpadach art. 76).

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarce odpadami, wraz z ewidencją odpadów, musi być wprowadzone do systemu internetowego BDO. W fazie przejściowej ewidencja ta mogła być prowadzona w formie papierowej. Od 1 stycznia 2021 r. ewidencja musi być prowadzona za pośrednictwem BDO online.

Przejście na system ewidencji online jest równoznaczne z dokładniejszymi i częstszymi kontrolami. Najbardziej zagrożona jest firma, która jest zarejestrowana w systemie BDO i nie prowadzi ewidencji odpadów ani nie sporządza rocznych sprawozdań o odpadach.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować karami pieniężnymi w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Kary pieniężne są wystawiane oddzielnie za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów.

Ważne!

Termin złożenia rocznej deklaracji w zakresie gospodarki odpadami upływa 15 marca kolejnego roku.

Węgry

Firma prowadząca działalność w zakresie gospodarki odpadami (podlegająca zezwoleniu) lub przekraczająca określoną ilość wytworzonych odpadów, zobowiązana jest do złożenia deklaracji odpadowej. Deklaracja odpadów i wymagane w niej zapisy reguluje Dekret Rządowy 309/2014 (XII. 11.) w sprawie obowiązków w zakresie rejestracji odpadów i sprawozdawczości.

Deklaracja odpadów jest wymagana w przypadku przekroczenia następujących rocznych ilości (na obiekt) wytwarzanych odpadów (wszystkie kategorie odpadów muszą być zgłoszone, jeśli osiągnięto któryś z następujących limitów):

 • 200 kg dla odpadów niebezpiecznych;
 • 2000 kg dla odpadów innych niż niebezpieczne;
 • 5000 kg dla innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Powyższa lista nie obejmuje odpadów zebranych przez dostawcę usług publicznych - deklaracja nie jest wymagana!

Ważne!

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować karami pieniężnymi.

Termin składania rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami upływa 1 marca kolejnego roku.

Rumunia

Wszystkie firmy w Rumunii (takie jak producenci, biura, producenci towarów) wytwarzające odpady w wyniku swojej działalności muszą prowadzić Ewidencję Gospodarki Odpadami

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wymaga określenia kategorii odpadów wytwarzanych przez firmę. Ponadto, firma musi prowadzić miesięczną ewidencję odpadów, przygotowywać roczne sprawozdania, dostarczać odpady do kolektorów upoważnionych do transportu; przechowywać, przetwarzać i poddawać recyklingowi odpady w celu zmniejszenia ich szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko; oraz wykorzystywać zasoby poprzez ponowne wykorzystanie części nadających się do odzysku. Wytwórcy odpadów są również zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów.

Rejestrowanie gospodarki odpadami musi być prowadzone przez osobę przeszkoloną w tym zakresie (Menedżera ds. ochrony środowiska). W przypadku, gdy działalność firmy wymaga zezwolenia od władz środowiskowych, obowiązkowe jest, aby osoba odpowiedzialna za zarządzanie odpadami przeszła i ukończyła specjalistyczne kursy.

Działalność w zakresie gospodarki odpadami jest w Rumunii regulowana przez GEO 92/2021 oraz GD 856/2002.

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować karami pieniężnymi w wysokości od 20 000 lei do 40 000 lei.

Kary są nakładane oddzielnie za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów.

Ważne!

Termin złożenia rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami upływa 31 marca kolejnego roku.

Czechy

Każda osoba prawna, jak również osoba fizyczna uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, są zobowiązane do prowadzenia ciągłej ewidencji odpadów, jeżeli je wytwarzają. Przedsiębiorcy muszą więc prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odpadów, które wytwarzają. Sama ewidencja musi być prowadzona oddzielnie dla poszczególnych operacji i rodzajów odpadów. Przedsiębiorcy są zobowiązani do segregowania wszystkich wytwarzanych odpadów, a także są zobowiązani do zapobiegania ich powstawaniu. Odpady muszą być przechowywane w oddzielnych pojemnikach w zależności od ich rodzaju.

Kolejnym obowiązkiem dla podmiotów gospodarczych jest zapewnienie utylizacji wszystkich odpadów. Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do mieszkańców, nie mogą bez zezwolenia korzystać z pojemników na odpady segregowane znajdujących się na terenie miast i gmin, ale muszą wynegocjować ich wykorzystanie na podstawie umowy z daną gminą, lub są zobowiązani do zorganizowania zewnętrznego dostawcy usług odpadowych.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do wypełniania rocznych sprawozdań z produkcji i gospodarki odpadami. Ustawa nr 541/2020 Dz.U. o odpadach (skonkretyzowana dekretem nr 273/2021 Dz.U. o szczegółach gospodarki odpadami) określa obowiązek dla podmiotów gospodarczych, które przekroczą daną ilość odpadów w różny sposób według poszczególnych rodzajów, (np. ponad 600 kg odpadów niebezpiecznych), zgłoszenia tego do końca lutego następnego roku za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Wypełniania Obowiązków Sprawozdawczych (ISPOP). Podmioty muszą najpierw zarejestrować się w tym systemie. Jeśli podmiot wytwarza, musi stworzyć Kartę Identyfikacji i wyposażyć w nią miejsca zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W przypadku transportu konieczne jest posiadanie Karty rejestracyjnej.

Termin złożenia rocznej deklaracji w zakresie gospodarki odpadami upływa 28 lutego kolejnego roku.

Ustawa weszła w życie od 1 lipca 2022 r., choć część przepisów zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w przepisach podatkowych od 1 lipca 2022 r.

Nowe stawki podatku PIT

Obniżono stawkę podatku dla pierwszego progu podatkowego z 17% do 12 %  dla przychodów osiągniętych przez pracowników, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, emerytów, rencistów oraz dla działalności gospodarczej rozliczającej się za pomocą skali podatkowej. 

Próg podatkowy 120 000 zł (od którego zaczynamy płacić 32% podatek) i kwota wolna od podatku 30 000 zł pozostała bez zmian. 

Kwota przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i rozporządzania tymi prawami (dotyczy to pracowników będących twórcami lub artystami, wykonawcami) nie uległa zmianie. W 2022 roku 50% koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 120 000 zł.

Bez zmian pozostała ulga dla młodych - limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) nadal wynosi 85 528 zł. Osoby do 26. roku życia zapłacą więc podatek dopiero po przekroczeniu tego limitu, przy czym w pierwszej kolejności będzie miała tutaj zastosowanie stawka 12%. Jeśli zaś dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy 120 000 zł, będzie zastosowana stawka 32% podatku.

Nowa 12% stawka podatku stosowana jest przy poborze zaliczek od lipca 2022 r., ale w rozliczeniu rocznym PIT będzie miała zastosowanie do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej osiągniętych przez podatnika w całym 2022 r.

Nie będziemy dokonywać żadnych korekt wstecz, pomimo tego, że 12% stawka podatku obowiązuje za cały 2022 rok.

WAŻNE! Od wszystkich wynagrodzeń wypłaconych od dnia 1 lipca 2022 r. (czyli dotyczy to też wynagrodzeń za czerwiec wypłacanych do 10 lipca) będą musiały zostać zastosowane nowe przepisy podatkowe – stawka podatku 12% oraz nowa kwota zmniejszająca podatek (PIT-2) w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota zmniejszająca podatek - PIT-2

Przy nowej 12% stawce podatkowej, zmianie uległa kwota ulgi podatkowej, czyli kwota zmniejszająca podatek (PIT-2). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. była to kwota 425 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2022 r. kwota wynosi 300 zł miesięcznie czyli 3 600 zł rocznie (30 000 zł x 12% = 3 600 zł / 12 =  300 zł). 

Dotychczas złożone oświadczenia PIT-2 pozostaną w mocy, nie ma potrzeby składania ich ponownie

WAŻNE! W rozliczeniu rocznym PIT, nowa kwota ulgi podatkowej (300 zł miesięcznie) obowiązuje za cały 2022 rok. Oznacza to, że różnica wynikająca ze zmiany kwoty ulgi podatkowej w wysokości 125 zł miesięcznie (425 zł – 300 zł = 125 zł) za okres od stycznia do czerwca 2022 r. będzie musiała zostać zwrócona w zeznaniu rocznym.

Likwidacja mechanizmu podwójnego wyliczania zaliczek na podatek

Wprowadzono jednolity systemu obliczania zaliczek- likwidacja obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek na podatek za 2022 rok dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów zarabiających do 12 800 zł miesięcznie. Tym samym uchylono przepisy dotyczące przedłużenia terminów poboru i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Płatnicy nie są już zobowiązani do przeliczania zaliczek podatku wg przepisów
z 2021 r. i 2022 r., porównywania ich ze sobą i potrącenia podatnikowi podatku,
w zależności od tego który był w niższej wysokości.

WAŻNE! Nie dokonujemy żadnych korekt wstecz. Oznacza to, że nagromadzona przez okres od lutego do czerwca 2022 r niedopłata podatku będzie musiała zostać rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym.

Od lipca 2022 r. ustawodawca zrezygnował z mechanizmu podwójnego wyliczania zaliczek na podatek, ale wysokość składki zdrowotnej należy cały czas limitować kwotą zaliczki na PIT obliczoną według zasad z grudnia 2021 r. Najprawdopodobniej jest to niedopatrzenie ustawodawcy, który zmieniając przepisy podatkowe, nie zmienił przepisów ustawy składkowej dotyczącej zasady ustalania limitu składek zdrowotnych.

Zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy składkowej, w przypadku gdy składka zdrowotna jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., to składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty. Oznacza to, że przy  kalkulacji wynagrodzenia o niskich kwotach (np. przy zatrudnieniu na część etatu lub przy wypłatach za część miesiąca) oraz wynagrodzenia osób korzystających ze zwolnienia w ramach zerowego PIT („ulga dla młodych”-dla osób do 26. roku życia, „ulga dla osób powracających z zagranicy”, „ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci”, „ulga dla pracujących seniorów”), konieczne będzie dokonanie podwójnych wyliczeń:

 • do celów PIT zaliczkę będziemy liczyć według nowych zasad,
 • do celów składki zdrowotnej – jej limit będzie wyznaczony przez zaliczkę na PIT obliczoną według zasad z grudnia 2021.

Zniesienie ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca 2022 zniesiono ulgę dla klasy średniej  i nie jest już stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek. Jednak, aby zapewnić, że podatnicy nie stracą na zniesieniu ulgi dla klasy średniej i nie zapłacą wyższego podatku za rok 2022, zostanie wprowadzony tzw. podatek hipotetyczny należny.

Podatek hipotetyczny za 2022 r.będzie miał obowiązek wyliczyć Urząd Skarbowy dla pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową i osiągający przychody w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie,  zgodnie z przepisami Polskiego Ładu obowiązującymi przed zmianami z 1 lipca 2022 r., czyli:

 • z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej,
 • z zastosowaniem 17% stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego,
 • z zastosowaniem kwota zmniejszająca podatek (PIT-2) w wysokości 5 100 zł rocznie (czyli 425 zł miesięcznie).

Jeżeli podatek hipotetyczny będzie niższy niż podatek należny za 2022 r. obliczony zgodnie z nowymi przepisami, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek poinformować podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia PIT oraz zwrócić podatnikowi kwotę różnicy podatku.

WAŻNE! Podatek hipotetyczny będzie miał zastosowanie tylko do rozliczenia dochodów za 2022 r.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Ponownie wprowadzono możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem w rocznej deklaracji PIT dla samotnych rodziców. Zlikwidowana została ulga 1 500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem według zasadach obowiązujących do końca 2021 r.  Kwota wolna od podatku dla samotnych rodziców wynosi 60 000 zł.

Oprócz tego zwiększono limit zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, z 3 089 zł do 16 061,28 zł.

Ustawa poszerza również katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, o rentę rodzinną. Od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! Przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem weszły w życie 1 lipca 2022 r. jednak będą miały zastosowanie do wszystkich dochodów opodatkowanych według skali podatkowej osiągniętych przez podatnika od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 lipca osoba samotnie wychowująca dziecko może złożyć pracodawcy stosowane oświadczenie. Pamiętaj, że oświadczenia o wspólnym rozliczeniu mogą być składane przez pracowników w dowolnym momencie trwania roku podatkowego. Pracodawca zaś uwzględni je począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym takie oświadczenie zostało złożone (art. 32 ust. 1b ustawy o PDOF).

Pozostałe ulgi a zasiłki macierzyńskie

Ulgi podatkowe (czyli zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym) takie jak:

 • "ulga dla młodych” (dla osób do 26. roku życia),
 • „ulga dla osób powracających z zagranicy”,
 • „ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci”,
 • „ulga dla pracujących seniorów”,

obejmują również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom  przyjmującym dzieci na wychowanie. Zgodnie z ustawą, zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

WAŻNE! Powyższym zwolnieniom podatkowym nie podlegają zasiłki chorobowe ani opiekuńcze! Wynagrodzenie chorobowe podlega zwolnieniu z podatku. Zmiana ta będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych w całym roku 2022, jednak pobrane do czerwca 2022 r. zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich nie podlegają korekcie – zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym.

Gdy zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, to w przypadku ulgi dla młodych (osoby do 26. roku życia), aby ZUS zastosował to zwolnienie niezbędne jest złożenie wniosku o obliczenie zaliczek na podatek z uwzględnieniem tego zwolnienia.

Przypominamy! 

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono nowe zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym dla:

 • rodziców wykonujących władzę rodzicielską dla co najmniej 4 dzieci. Ulga ta dotyczyć każdego z rodziców z osobna.
 • osób powracających z zagranicy przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia. Zwolnienie z podatku od przychodu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, przysługuje każdemu podatnikowi, który przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnienie dla powracających z zagranicy będzie przysługiwać w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku następnego roku.
 • pracujących seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenia, bądź prowadzić firmę. Zwolnieniem podatkowym są objęte tylko przychody będące tytułem do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie z podatku dla aktywnych zawodowo, niepobierających emerytury emerytów (w ramach limitu kwotowego 85 528 zł), ma zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody uzyskane na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz umowy o prawa autorskie – nie skorzystają z tego zwolnienia podatkowego.

Jeżeli podatnikowi będzie przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota wolna od podatku dla wszystkich tych przychodów nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł (plus kwota dochodu wolnego od podatku do wysokości 30 000 zł – dla podatników rozliczających się według skali podatkowej).

Ubezpieczenie zdrowotne prokurentów

Doprecyzowano przepisy dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów, którzy zostali wprost ujęci w przepisie określającym katalog osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak należy zwrócić uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu wskazano, że ta zmiana nastąpiła już od 1 stycznia 2022 roku, a teraz jest jedynie doprecyzowana.

Przypominamy! 

Od stycznia 2022 r. wprowadzono obowiązek opłacania 9% składki zdrowotnej dla członków zarządu i prokurentów. Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązek naliczania 9% składki zdrowotnej powstaje z dniem powołania i ustaje z dniem odwołania, a zgłaszającym do ubezpieczenia będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie. Innymi słowy, podmiot powołujący prokurenta czy członka zarządu i wypłacający mu z tego tytułu wynagrodzenie będzie płatnikiem – w przypadku prokurenta wyłącznie składki zdrowotnej, a wobec członka zarządu – tak jak w poprzednich latach zaliczek na PIT i dodatkowo od 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2023 r.

Zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) przy zaliczkach PIT dla osób mających kilka źródeł dochodu równocześnie.

Przy nowej stawce podatkowej 12 % kwota ulgi podatkowej będzie to 3 600 zł rocznie czyli 300 zł miesięcznie.  Od stycznia 2023 roku kwotę wolną od podatku będą mogli stosować:

 • pracownicy,
 • członkowie zarządu,
 • osoby pracujące na podstawie kontraktów menedżerskich,
 • zleceniobiorcy,
 • osoby  na umowę o dzieło,
 • inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście,
 • osoby otrzymujące dochody z praw majątkowych,
 • podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników (np. w oparciu o umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą). 

Przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł zastosować podzielenie kwoty wolnej i upoważnić maksymalnie 3 płatników do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczki na PIT, odpowiednio:

 • przy jednej umowie - 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek czyli 300 zł,
 • przy dwóch umowach - 1/24 rocznej kwoty zmniejszającej podatek czyli 150 zł,
 • przy trzech umowach - 1/36 rocznej kwoty zmniejszającej podatek czyli 100 zł.

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2023 r., podatnicy, którzy przewidują, że uzyskany przez nich dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie skali podatkowej nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 30 000 zł, będą mogli złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Taka możliwość dotyczyć ma nie tylko pracowników, ale także osób wykonujących pracę na podstawie m.in.: umów zlecenia, kontraktów menedżerskich lub uchwały.

Wniosek o obliczanie zaliczek na podatek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów

Z początkiem 2023 r. podatnik będzie miał także prawo złożyć wniosek o obliczanie zaliczek na podatek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów (KUP). Będzie to dotyczyć zarówno kosztów podstawowych 250 zł/miesięcznie, jaki i podwyższonych 300 zł/miesięcznie oraz 50% kosztów z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami.

Obliczanie zaliczek na PIT po ustaniu stosunku prawnego

Jeżeli płatnik wypłaca jakieś świadczenia pracownikowi po ustaniu stosunku pracy lub zleceniobiorcy po zakończeniu umowy zlecenia, płatnik przy obliczaniu zaliczki od przychodu z tego stosunku prawnego pomija (czyli nie uwzględnia) następujących oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika:

 • Oświadczenie PIT-2,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunku do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czyli 300 zł KUP (dotyczy to tylko podwyższonych KUP, nadal można stosować podstawowe 250 zł KUP).  

Natomiast nadal przy wyliczaniu wypłaty należy uwzględnić (stosować) wnioski i oświadczenia o:

 • obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia art. 21 ust.1 pkt 148 (PIT-0 dla młodych)
 • obliczanie zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (KUP 250 zł, 300 zł)
 • rezygnację ze stosowania 50% KUP
 • o spełnianiu warunków do stosowania art. 21 ust.1 pkt 152-154 czyli „ulga dla osób powracających z zagranicy”, „ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci”, „ulga dla pracujących seniorów”,
 • o pobieranie zaliczki stosując 32% stawkę podatku.

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w spółce komandytowo-akcyjnej

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym.

Analiza wynagrodzeń według zmieniających się przepisów na przestrzeni czasu

Założenia: Pracownik powyżej 26 r.ż., umowa o pracę, KUP 250 zł, złożony PIT-2, nie jest uczestnikiem PPK. Poniższe wyliczenia obejmują tylko przedział I progu podatkowego oraz nie uwzględniają mechanizmu podwójnego wyliczania zaliczek na podatek.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto Wynagrodzenie w 2021 roku netto Polski Ład 1.0. Wynagrodzenie do 30.06.2022 netto  Polski Ład 2.0 Wynagrodzenie od 01.07.2022 netto  Różnica między Polski Ład 2.0. a 1.0.  Różnica między Polski Ład 2.0. a 2021 r.
3 010,00 zł2 209,57 zł2 363,57 zł2 363,57 zł0,00 zł154,00 zł
3 500,00 zł2 555,34 zł2 702,34 zł2 716,34 zł14,00 zł161,00 zł
4 000,00 zł2 907,96 zł3 021,96 zł3 056,96 zł35,00 zł149,00 zł
5 000,00 zł3 613,20 zł3 660,20 zł3 738,20 zł78,00 zł125,00 zł
6 000,00 zł4 318,43 zł4 319,43 zł4 420,43 zł101,00 zł102,00 zł
7 000,00 zł5 024,67 zł5 024,67 zł5 101,67 zł77,00 zł77,00 zł
8 500,00 zł6 082,53 zł6 082,53 zł6 124,53 zł42,00 zł42,00 zł
9 000,00 zł6 435,15 zł6 372,15 zł6 465,15 zł93,00 zł30,00 zł
10 000,00 zł7 140,39 zł6 937,39 zł7 147,39 zł210,00 zł7,00 zł
11 000,00 zł7 845,63 zł7 501,63 zł7 828,63 zł327,00 zł-17,00 zł
12 000,00 zł8 550,87 zł8 129,87 zł8 509,87 zł380,00 zł-41,00 zł
14 000,00 zł9 962,35 zł9 407,35 zł9 873,35 zł466,00 zł-89,00 zł
15 000,00 zł10 667,59 zł10 045,59 zł10 555,59 zł510,00 zł-112,00 zł
18 000,00 zł12 784,30 zł11 961,30 zł12 600,30 zł639,00 zł-184,00 zł
20 000,00 zł14 194,78 zł13 238,78 zł13 963,78 zł725,00 zł-231,00 zł
24 000,00 zł17 016,74 zł15 792,74 zł16 690,74 zł898,00 zł-326,00 zł

Czechy są rynkiem, który jest szczególnie zachęcający dla inwestorów. Rozważając ekspansję na ten kraj oraz otwierając w nim biuro, warto mieć na uwadze przepisy związane z zatrudnianiem pracowników.

Etapy przetwarzania informacji

W procesie zatrudniania pracowników, w interesie firmy jest rozróżnienie rodzaju informacji, które można uzyskać od kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego, a informacji zbieranych podczas onboarding’u. Oba etapy rekrutacji muszą być przeprowadzone w zgodzie z lokalnymi przepisami.

Zgodnie z czeskimi przepisami, pracodawca ma prawo żądać od kandydata tylko informacji bezpośrednio związanymi z przygotowywaniem umowy o zatrudnienie. Pracodawcy często zastanawiają się, jakie pytania można zadawać, a jakich nie. Istnieją ścisłe zasady określające kwestie, których w procesie rekrutacji poruszać nie wolno.

Takie wytyczne znajdują się w czeskiej ustawie o zatrudnieniu. Zgodnie z nią nie wolno pytać o:

 • wiarę, pochodzenie etniczne/rasowe;
 • członkostwo w związkach zawodowych;
 • opinie polityczne lub religijne.

Co więcej, pracodawca nie może żądać informacji sprzecznych z ogólnymi standardami moralnymi, czy informacji nie powiązanych z wypełnieniem obowiązku pracodawcy.

Zabronione jest dopytywanie o:

 • stan cywilny, ilość dzieci i ich wiek;
 • to, czy kandydat jest osobą palącą;
 • wszczęciu egzekucji lub objęciu postępowaniem upadłościowym;
 • ciążę;
 • stosunki rodzinne i majątkowe;
 • orientację seksualną.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zabronione jest pytanie o wyciąg z rejestru karnego. Natomiast pracodawca może żądać od kandydata przedstawienia wyciągu przed przystąpieniem do popisania umowy o zatrudnienie.

W niektórych przypadkach możliwe jest zapytanie pracownika o obecną umowę o zatrudnienie i o jej długość.

Cześć informacji jest pozyskiwana za pomocą kwestionariusza osobowego, który wypełniany jest po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W celu usprawnienia całego procesu rekrutacyjnego, niektóre informacje muszą być pozyskane przed podjęciem decyzji o przejściu do procesu kolejnego procesu, jakim jest onboarding.

Warto jednak zaznaczyć, że ilość informacji wymagana od kandydatów na tym etapie rekrutacji jest mocno ograniczona.

Onboarding – informacje i dane osobiste

Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego sporządzana jest umowa, której podpisanie oznacza oficjalne zawarcie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Etap ten wymaga od pracodawcy uzyskania informacji osobistych od pracownika w celu sfinalizowania wszelkich czynności administracyjnych, wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Do najbardziej powszechnych instytucji zewnętrznych wymagających informacji i danych osobowych pracownika należy urząd podatkowy, urząd pracy, urząd statystyczny, firmy ubezpieczeniowe, itp.

Zalecane jest załączenie do kwestionariusza informacji o zaakceptowaniu przez kandydata kwestionariusza RODO, który musi być wypełniony i podpisany przez kandydata. Zalecane jest również załączenie CV.

Najczęściej zadawane pytania w kwestionariuszu:

 • imię, nazwisko, stopień naukowy;
 • data i miejsce urodzenia;
 • stan cywilny;
 • obywatelstwo;
 • adres zamieszkania;
 • numer identyfikacyjny (rodné číslo);
 • dokumentacja poprzedzającego zatrudnienia;
 • szkolenia, certyfikaty, itd.
 • stan zdrowia / schorzenia (badanie lekarskie powinno być zapewnione przed pierwszym dniem pracy);
 • informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • wyciąg z rejestru karnego;
 • numer konta bankowego;
 • deklaracja podatkowa.

Na podstawie informacji dostarczonych przez kandydata możliwe jest, choć nie wymagane prawnie, posiadanie dostępu do osobistej dokumentacji pracownika. Dokumentacja osobista może zawierać informacje niezbędne do wykonywanej pracy. Dokumenty mogą być przechowywane elektronicznie lub w formie papierowej. W przypadku, gdy pracodawca decyduje się na przechowywanie dokumentacji osobistej, proces ochrony danych osobowych musi być przeprowadzony ze szczególną dokładnością.

Problemy z zakresu HR w Czechach mogą wydawać się skomplikowane, szczególnie dla firm dopiero rozpoczynających, bądź d poszerzających działalność na terenie kraju. Nawet gdy firma jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, niezbędne jest prawidłowe przeprowadzenie procesów HR - pozwala uniknąć wysokich kar finansowych.

Wspierając rozwój firm działających w Europie Środkowo-Wschodniej, KR Group świadczy profesjonalne usługi ułatwiające zatrudnianie pracowników przez firmy decydujące się na ekspansje międzynarodową. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ekspansji w regionie CEE, zachęcamy do kontaktu.

Dokument nie został jeszcze formalnie przyjęty i będzie podlegał jeszcze konsultacjom przez Ecofin (unijna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych), jednak mało prawdopodobne jest aby na tym etapie zostały wprowadzone jakieś zmiany.

Istotna zmiana, w porównaniu do projektu decyzji zaproponowanego przez Komisję Europejską w marcu, dotyczy planowanego okresu obowiązywania decyzji — ma ona być stosowana od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Po tym okresie, Polska będzie mogła wystąpić o przedłużenie KSeF.

Nadal nie został opublikowany projekt polskiej ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF i zawierać będzie szczegółowe regulacje m.in. w zakresie objęcia tym obowiązkiem podmiotów zagranicznych. Zgodnie z projektem decyzji Rady UE obowiązek ten ma dotyczyć podmiotów z siedzibą w Polsce. Tak długo jak nie będzie polskiej ustawy, nie wiadomo, czy obowiązkiem tym nie zostaną objęci również podatnicy posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski, a może nawet zarejestrowani wyłącznie do celów VAT w Polsce.

Pomimo, prawdopodobnego przedłużenia czasu na wdrożenie obowiązkowego KSeF rekomendujemy, aby podatnicy już teraz zaplanowali przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem -  proces przygotowawczy będzie bardzo złożony i wymagać będzie stworzenia nie tylko zaplecza technicznego ale i dostosowania procesów wystawiania faktur.

Z treścią projektu decyzji Rady UE, możecie Państwo zapoznać się tutaj

Tym samym, przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

 • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
 • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nadrzędnym celem tych zmian ww. terminów jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych w niełatwej podatkowej rzeczywistości.

Ulga na ekspansję (zwana również ulgą na zwiększenie sprzedaży produktów) jest idealnym dopełnieniem do funkcjonującej od 2016 roku ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R), ponieważ obejmuje ona poniesione koszty przeznaczone na komercjalizację wytworzonego produktu. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie jest jednak konieczne do skorzystania z ulgi na ekspansję - ulga jest skierowana do wszystkich podatników, którzy ponoszą wydatki związane z promowaniem swoich produktów.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Podatnik CIT:

Zgodnie z art. 18eb ust. 1 ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Limit odliczenia wynosi 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Ważne: Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Podatnik PIT:

Podatnik PIT uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (tożsama regulacja znalazła się w art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT).

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika to odpłatne zbycie tych produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.  

Ważne: Przepisy wykluczają możliwość skorzystania z ulgi przez podatników, którzy nie wytwarzają własnych produktów - podatnicy, którzy dokonują np. sprzedaży dystrybucyjnej nie będą uprawnieni do skorzystania z ulgi na ekspansję.

Jakie koszty można odliczyć?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego;
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników;
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym: zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenia, podobnie jak w przypadku innych ulg na innowację, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, analogicznie jak w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej, podlegają odliczeniu, wyłącznie jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga na ekspansję - wątpliwości

Niewątpliwie ulga na ekspansję wymaga jednak dopracowania. Wątpliwości budzi przede wszystkim warunek zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch lat następujących po poniesieniu kosztów zwiększających sprzedaż.

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. 

art. 18eb ust. 4 ustawy o CIT

Powyższa regulacja stawia podatników w niekorzystnej sytuacji, ponieważ bardzo trudno będzie przewidzieć, czy koszty poniesione na zwiększenie sprzedaży poniesione w danym roku faktycznie doprowadzą do zwiększenia przychodu w następujących kolejno po sobie dwóch latach.

Ważne: Jeżeli do zwiększenia przychodu nie dojdzie, podatnik będzie musiał zmierzyć się z negatywnymi konsekwencjami – ulgę będzie musiał zwrócić.

Dowiedz się więcej o ulgach na innowacje!

Grupy VAT to możliwość łącznego rozliczania podatku VAT przez podatników spełniających określone w ustawie kryteria. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Polski ład-wprowadzenie grup VAT".

Grupa VAT

Wprowadzenie przepisów umożliwiających założenie grupy VAT ma umożliwić utworzenie jednego, nowego podatnika VAT zamiast kilku odrębnych. Podmioty w grupie muszą być podmiotami powiązanymi. Ponadto, grupę będą mogły stworzyć jedynie polskie podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów (co należy rozumieć pod pojęciem oddziału pisaliśmy w artykule – Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. grup VAT).

Wprowadzenie możliwości tworzenia grup VAT najprawdopodobniej zostanie przełożone na dzień 1 stycznia 2023 r. - tak wynika z projektu ustawy, który obecnie jest procedowany w Sejmie.

W naszej opinii, a także w środowisku doradców podatkowych, księgowych jak i samego Ministerstwa Finansów, działania te są podyktowane dużymi wątpliwościami co do sposobu działania i rozliczania VAT w grupach.

Wątpliwości

Największe wątpliwości dotyczą sposobu wewnątrzgrupowego rozliczania podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przez grupę. Kontrowersje budzi sposób, a właściwie jego brak, w jaki należy ustalić prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji gdy np. jeden podmiot z grupy dokonuje sprzedaży związanej i niezwiązanej z czynnościami opodatkowanymi, a także np. sprzedaży zwolnionej z VAT. Trudno jest w sytuacji, w takiej sytuacji, określić proporcję w jakiej przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wiadomo jedynie, że każdy podmiot z grupy powinien określić własną proporcję. Jak to zrobić gdyby okazało się, że np. jeden z podatników wykonuje czynności wyłącznie na rzecz innego podatnika z grupy? Czynności wewnątrz grupy nie podlegają opodatkowaniu, a poza grupą być może czynności te podlegałby opodatkowaniu. Dodatkowo, członek grupy mógłby mieć również sprzedaż zwolnioną.

W świetle obecnych przepisów, które pierwotnie miały wejść 1 lipca 2022 r. trudno jest znaleźć odpowiedź na to i wiele innych pytań. Niewątpliwie sam ustawodawca zauważył problem skoro przesunął czas na ich wprowadzenie.

Rozszerzony zakres obowiązków grup VAT

Poza przesunięciem daty wprowadzenia grup VAT, już widać, że projekt ustawy zwiększa zakres obowiązków grupy VAT. Do najważniejszych należy:

 • rozszerzenie w znaczący sposób zakresu informacji, jakie będzie musiała gromadzić grupa w zakresie czynności wykonywanych wewnątrz grupy, a także
 • obowiązek raportowania tych informacji do fiskusa w formie JPK do 25 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Zmiany te mają dotyczyć przekazywanego zakresu informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r.

W praktyce, planowane zmiany poszerzają zakres przesyłanych informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT. Najważniejsze zmiany  dotyczą przesyłania informacji dotyczących mikro/małych przedsiębiorców,  podmiotów z  tzw. „rajów podatkowych”, a także transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ostatni rok oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych nie będzie stanowiło załącznika do TPR.

TPR, a mikro/mali przedsiębiorcy

Zapowiedziano  zmiany dotyczące transakcji zawieranych przez mikro i małych przedsiębiorców, którzy nie będą musieli wykazywać w swojej dokumentacji analizy porównawczej (benchmark) lub analizy zgodności.

Mikro przedsiębiorca zatrudnia do 10 osób, a jego obrót netto nie przekracza 2 mln EUR, natomiast mały przedsiębiorca zatrudnia do 50 osób, a jego obrót netto nie przekracza 10 mln EUR.

Ważne

TPR, a „raje podatkowe”

Projektowane zmiany wprowadzają obowiązek wykazania w formularzu TPR wszelkich transakcji  z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”, czyli z podmiotami, które zamieszkują, mają siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Obowiązek dotyczy transakcji zakupowych, które zawarte były od 1 stycznia 2021 roku.

Nowym obowiązkiem objęte są transakcje z kontrahentami, których wartość za rok podatkowy przekracza  500 000 PLN.

Ważne

TPR, a transakcje zwolnione ze sporządzania dokumentacji TP

Wszelkie transakcje krajowe spełniające określone kryteria, transakcje, do których stosuje się mechanizm safe harbours, a także transakcje objęte porozumieniem inwestycyjnym lub podatkowym, nie będą przedmiotem informacji TPR.

W formularzu nie trzeba będzie wykazywać informacji dotyczących stosowanych cen transferowych, metod weryfikacji, a także nie trzeba będzie potwierdzać, iż ceny transferowe objęte dokumentacją local file ustalane zostały na warunkach transakcji dokonanej przez podmioty niepowiązane.

Ważne

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Olgą Kucewicz oraz z Miłoszem Saramakiem.

Nieświadomość obowiązku odzysku i recyklingu nie zwalnia z odpowiedzialności za brak przedkładania sprawozdań rocznych, wnoszenia opłat (przy braku recyklingu) i innych obowiązków przez okres 5 lat od powstania obowiązku.

Czym jest opłata produktowa?

Opłata produktowa jest swoistą karą za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek Polski. Dotyczy to również opakowań w które pakowane są produkty przed wysyłką do klienta końcowego (osoby fizycznej) na przykład odzież, zabawki, materiały budowlane, i wiele innych.

Obowiązek odzysku i recyklingu powstaje w sytuacji kiedy przedsiębiorcy wprowadzają produkty w opakowaniach  kartonowych lub plastikowych folii stretch, palet i wysyłają je pocztą lub firmą kurierską do klienta. Wszystkie te opakowania powinny zostać zliczone i zewidencjonowane, by wyliczyć wagę, ustanowić poziom recyklingu i odzysku, a także ustalić opłatę na kampanie edukacyjne.

Ważne: Powstanie bazy BDO uszczelniło system sprawdzania przedsiębiorców! Urząd Marszałkowski ma większą możliwość sprawdzenia, czy obowiązki wynikające z wprowadzania produktów w opakowaniach były spełnione w roku poprzednim.

Sankcje

W związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach:

 • bez prowadzenia ewidencji opakowań, w których produkty były wprowadzone na rynek Polski,
 • bez uzyskania wpisu do rejestru

należy liczyć się z karą od 10 000 zł do 500 000 zł nałożoną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Za nie uiszczanie opłaty produktowej grożą sankcje materialne które mogą sięgać od dziesiątek do setek tysięcy złotych.

Termin

Opłatę produktową należy wnieść do dnia 15 marca za rok poprzedni  na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla miejsca siedziby firmy. W przypadku firm zagranicznych jest to konto Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzi mały sklep z ubraniami, które sprzedaje stacjonarnie, a także online poprzez popularną platformę Internetową. Towar kupuje z Włoch, który przychodzi w dużych kartonach i workach foliowych. Po sprzedaży online pakuje produkty w karton i wysyła do klienta przez firmę kurierską.

Przedsiębiorca jest wprowadzającym produkty w opakowaniach ze względu na opakowania, w których dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz ze względu na opakowania, w które pakuje ubrania, które sprzedaje swoim klientom. W związku z tym ma następujące obowiązki:

 • Rejestrację w systemie BDO;
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu opakowań w których zamówił ubrania z zagranicy oraz w które pakuje swoje ubrania oraz przekazywanie 2% wartości opakowań na poczet kampanii edukacyjnych– może tego dokonać podpisując umowę z organizacją odzysku;
 • Prowadzenie ewidencji opakowań, w których były wprowadzane produkty w danym roku kalendarzowym;
 • W przypadku niezapewnienia poziomu odzysku i recyklingu musi wnieść opłatę produktową wyliczoną po podstawie ilości opakowań w których sprzedała swoje ubrania (wyliczoną na podstawie kg);
 • Prowadzenie dokumentacji zawierającej numer rejestrowy;
 • Sporządzenie sprawozdania rocznego o produktach w opakowaniach;
 • W przypadku jeśli przedsiębiorca sprzedaje ubrania w siatkach plastikowych w sklepie, podlega również obowiązkowi pobrania od klientek opłaty recyklingowej i po zakończonym kwartale wniesienia opłaty recyklingowej na konto Urzędu Marszałkowskiego. Niezbędne jest również prowadzenie ewidencji nabytych i wydanych siatek plastikowych oraz sporządzenie sprawozdania rocznego.

Przykład 2

Przedsiębiorca prowadzi sklep z materiałami budowlanymi i prowadzi sprzedaż internetową cementu, kafelek i narzędzi budowlanych. Materiały kupuje z różnych źródeł, część z Polski, część z innych krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż internetowa jest prowadzona przez popularną platformę internetową. Przedsiębiorca przed wysyłką do klienta pakuje narzędzia w dodatkową folię i karton. W sklepie stacjonarnym, przy kasie materiały budowlane są pakowane w siatki jednorazowe plastikowe. Przedsiębiorca wprowadza produkty w opakowaniach i  w związku z tym ma obowiązki, takie jak:

 • Rejestrację w systemie BDO;
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu opakowań, w których zamówił materiały budowlane i narzędzia i w których wysyła je do klienta oraz przekazywanie 2% wartości opakowań na poczet kampanii edukacyjnych– może tego dokonać, podpisując umowę z organizacją odzysku;
 • Prowadzenie ewidencji opakowań w których były wprowadzane produkty w danym roku kalendarzowym;
 • Prowadzenie dokumentacji zawierającej numer rejestrowy;
 • W przypadku niezapewnienia poziomu odzysku i recyklingu musi wnieść opłatę produktową wyliczoną po podstawie ilości opakowań, w których sprzedał swoje produkty (wyliczoną na podstawie kg);
 • Sporządzenie sprawozdania rocznego o produktach w opakowaniach;
 • W sklepie stacjonarnym w związku z reklamówkami ma obowiązek pobrania od klienta opłaty recyklingowej, prowadzenia ewidencji, wnoszenia opłaty recyklingowej na konto Urzędu Marszałkowskiego oraz sporządzenia sprawozdania rocznego.

W związku z wprowadzeniem narzędzi budowlanych elektrycznych i elektronicznych oraz narzędzi posiadających baterie i akumulatory właściciel firmy ma również szereg obowiązków z tego wynikających określonych m.in. ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym oraz ustawa o bateriach i akumulatorach.

09.05.2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z jego treścią od 16.05.2022 r. zniesiony zostanie na terenie Polski stan epidemii, a wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta ma swoje konsekwencje w zakresie prawa podatkowego.

Podatek od przychodów z budynków

Zgodnie z art. 38ha pkt 2 ustawy o CIT, od podatku od przychodów z budynków zwolnione zostały przychody osiągane od dnia 01.01.2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany. Jeśli zatem stan epidemii zostanie odwołany z dniem 16.05.2022 r. oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będę ponownie zobowiązani płacić podatek od przychodów z budynków począwszy od czerwca 2022 r. (termin zapłaty do dnia 20.07.2022 r.).

Ważne: w przypadku, gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku - przed ponowna płatnością podatku wskazana jest weryfikacja wspomnianych powierzchni (ponadto nie ustala się podatku, gdy udział oddanej do używania powierzchni nie przekracza 5% powierzchni budynku). Podatnikami tego podatku są właściciele nieruchomości komercyjnych, których wartość przekracza 10 mln zł, jeżeli wynajmują je, wydzierżawiają lub oddają do używania na podstawie innej podobnej umowy. Stawka podatku wynosi 0,035%, a podstawa opodatkowania to wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji.

Ulga na złe długi

Art. 38o ustawy o CIT wprowadził krótszy termin dotyczący ulgi na złe długi po stronie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – podstawa opodatkowania zostaje zmniejszona/zwiększona o wierzytelności przeterminowane o 30 dni (zamiast standardowych 90 dni). Przepis ten stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.Jeśli stan ten zostanie odwołany 16.05.2022 r., przepis obowiązywać będzie do 31.12.2022 r. 

Zawieszenie terminów przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. tarczy antyCOVIDowej przewidują zawieszenie terminów przekazywania informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne. Przepisy te pozostają w mocy mimo zniesienia stanu epidemii. Spowodowane jest to wprowadzeniem zasady, zgodnie z którą rozwiązanie to obowiązuje zarówno w okresie trwania stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego oraz do 30 dnia następującego po dniu odwołania tych stanów.

Preferencje dotyczące certyfikatów rezydencji

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. „Tarczy antyCOVIDowej” przewidujące zmiany w zakresie obowiązywania certyfikatów rezydencji pozostają w mocy, mimo zniesienia stanu epidemii. Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą rozwiązania te obowiązują zarówno w okresie trwania stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez okres 2 miesięcy po odwołaniu tych stanów. 

Ważne: zgodnie ze wspomnianymi regulacjami w okresie ich obowiązywania:

 • płatnik uwzględnia certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ważności, w odniesieniu do których okres kolejnych dwunastu miesięcy obowiązywania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19;
 • miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
 • warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Termin wydawania interpretacji podatkowych

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. „Tarczy antyCOVIDowej” przewidują wydłużenie o 3 miesiące terminu wydawania interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych (do w sumie 6 miesięcy). Wydłużenie to pozostaje w mocy mimo zniesienia stanu epidemii - regulacja ta, zgodnie z wolą ustawodawcy, obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Jakie zmiany wpływają na obszar cen transferowych? W tabeli przedstawiono kluczowe zagadnienia, terminy, a także realne konsekwencje wprowadzanych zmian.

Ważne: dane w tabeli są dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Nie możemy również wykluczyć wprowadzenia kolejnych regulacji, które dawałyby podatnikom możliwość wyboru podatkowego reżimu.

ZagadnienieKonsekwencjeOpis zmian
Korekty cen transferowych2022Przepis: CIT Art. 11e ust. 3-4 Wprowadzono uproszczenia w korektach in minus oraz ujmowaniu informacji o korekcie w rocznej deklaracji podatkowej. Brak  obowiązku potwierdzania dokonania korekty cen transferowych w zeznaniu podatkowym. Istnieje możliwość posługiwania się dowodem księgowym, a nie tylko oświadczeniem na potwierdzenie, że korekta została dokonana przez drugi podmiot.  

W konsekwencji, aby podatnik mógł zastosować korekty cen transferowych musi aktualnie spełnić następujące warunki:
1. zachowanie warunków transakcji analogicznych jak ustaliłyby podmioty niepowiązane;
2. nastąpienie istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;
4. istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany ma siedzibę.

W okresie pandemii podatnicy są zwolnieni z uzyskiwania oświadczeń od kontrahentów. Możemy przyjąć że realne konsekwencje podatnicy będą ponosić w 2022 roku.  
Dodane zwolnienia z obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych2023Przepis: CIT Art. 11n

Wprowadzono szereg zwolnień z obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych za rok 2022, tj. w przypadku transakcji objętych mechanizmem safe harbour, określonych z zakładem zagranicznym, objętych porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym.

Z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych podatnik może być zwolniony, gdy transakcja:
1. zawierana jest przez podmioty krajowe, a podatnik nie poniósł starty podatkowej, a także nie korzysta ze zwolnień;
2. zawierana jest pomiędzy położonymi na terytorium Polski zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę poza Polską, ale w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
3. jest objęta porozumieniem APA lub porozumieniem inwestycyjnym;zawierana jest pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;
4. wynika z powiązań ze Skarbem Państwa lub Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
5. została ustalona przetargiem;jest realizowana pomiędzy grupą producentów rolnych;
6. jest realizowana pomiędzy grupą producentów owoców i warzyw;
7. stanowi refakturowanie przy spełnieniu określonych warunków;
8. spełnia warunki mechanizmu safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej;
9. spełnia warunki mechanizmu safe harbour dla transakcji finansowych.  

Ważne: zgodnie ze zmianami, okresem za który badana jest możliwość skorzystania z safe harbour finansowego ma być dany rok podatkowy. Obecnie badanie stosuje się do roku obrotowego.

Momentem, w którym dana umowa finansowania powinna być zgodna z warunkami ustalonymi przez Ministra Finansów w ramach mechanizmu safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania powinien być każdy moment zmiany umowy pożyczki. Dotychczas przepisy obligowały do analizy spełnienia warunków safe harbour finansowego w momencie zawarcia umowy finansowania. Przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w ciągu roku podatkowego 2022 warto  poszukać możliwości zwolnienia z obowiązku przygotowania dodatkowych analiz. Przy zawieraniu transakcji finansowych z podmiotami powiązanymi w ciągu roku podatkowego 2022, należy  rozważyć spełnienie kryteriów safe harbour finansowego, co zmniejszy obowiązki oraz zminimalizuje ryzyko w obszarze cen transferowych.
Transakcje refakturowania2022Przepis: CIT Art. 11n ust. 10

Transakcje refakturowania, które polegają na wyłączeniu dokonania rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego, zwolnione są z przygotowania dokumentacji cen transferowych, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1. brak wartości dodanej w postaci marży;
2. refaktura nie jest związana bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną;
3. rozliczenie nastąpiło niezwłocznie;
4. podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym.  

Istotne jest dokonanie należytej staranności w trakcie roku podatkowego przy dokonywaniu transakcji refakturowania z podmiotami powiązanymi, tak aby spełnić wszystkie warunki i być zwolnionym z dokumentowania tej transakcji.
ORD-U2022Przepis: Ordynacja Podatkowa Art. 82 § 1c.

Zmiany zakładają zniesienie obowiązku składania formularza ORD-U przez podmioty, które składają formularz TPR i jednocześnie nie przeprowadzają transakcji innej niż transakcje kontrolowane z kontrahentami z rajów podatkowych.
Porozumienie podatkowe i porozumienie inwestycyjne2022Przepis: CIT Art. 11c ust.6 i 11n ust. 2

Obok wprowadzonej już definicji porozumienia podatkowego, wprowadzono definicję porozumienia inwestycyjnego (zawarte będą w ramach Ordynacji Podatkowej). Porozumienia mają stanowić przesłankę, która nie pozwala na określenie przez organ podatkowy zobowiązania w przypadku i zakresie odpowiedniego porozumienia, w tym także w sprawach dotyczących cen transferowych.    

Ważne: od 2022 roku można uzyskać porozumienie podatkowe i porozumienie inwestycyjne.
Sankcje w Kodeksie Karno-skarbowym za brak przygotowania dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR2022Przepis: KKS Art. 56c §  1. § 2.

Do 720 stawek dziennych.    
Sankcje w Kodeksie Karno-skarbowym za nieterminowe przygotowanie dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR2022Przepis: KKS Art. 56c §  3. §  4.

Do 240 stawek dziennych.     
Podmioty zobowiązane do przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych2023Przepis: CIT Art. 11p

Od nowego roku podatkowego, do przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) zobligowane są podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:
1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
2. próg materialny dla obowiązków w zakresie Master File został zniesiony.
Wartość transakcji2023Przepis: CIT Art. 11l ust. 2a

W przypadku braku neutralności podatku VAT dla podatnika, kwota podatku VAT wynikająca z transakcji kontrolowanej będzie wliczana w wartość transakcji odnoszonej do progu dokumentacyjnego.  
Progi wynoszą:
1. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
2. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
3. 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;2
4. 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona we wcześniejszych punktach.  

Rekomendowana jest bieżąca analiza transakcji z podmiotami powiązanymi w ciągu 2022 roku.  
Analizy porównawcze/zgodności2023Przepis: CIT Art. 11q ust. 3a
Wprowadzono szereg zwolnień z obowiązku przygotowania analiz w przypadku transakcji:
1. w mechanizmie safe harbour dlausług o niskiej wartości;
2. zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą;
3. niektórych transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub innej tego typu umowy, analiza cen transferowych ma obejmować głównie ustalone reguły dotyczące: praw wspólników, stron umowy do partycypacji w zysku/stracie.  

Przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi należy poszukać możliwości zwolnienia z obowiązku przygotowania dodatkowych analiz. Warto zwrócić uwagę na mechanizmy: safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej oraz safe harbour dla transakcji finansowych.  

Safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej

Należy spełnić łącznie następujące warunki:
1. narzut na kosztach usług wynosi:
* nie więcej niż 5% kosztów - w przypadku nabycia usług;
*nie mniej niż 5% kosztów - w przypadku świadczenia usług;
2. wykorzystanie metody koszt plus lub marży transakcyjnej netto;
3. usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania w raju podatkowym;
4. usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:
*rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji;
*sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług;
*opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów.

Safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej ma zastosowanie do usług wymienionych w załączniku nr 6 do Ustawy o CIT, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;
2. nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;
3. wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
4. nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem transakcji refakturowania.  

Safe harbour dla transakcji finansowych

Należy spełnić łącznie następujące warunki:
1. oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy ustalane jest w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych;brak prowizji lub premii w ramach pożyczki;
2. pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
3. w trakcie roku podatkowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;pożyczkodawca nie ma siedziby w raju podatkowym.  

Rekomendowana jest bieżąca analiza safe harbour w ciągu 2022 roku, również pod kątem ewentualnego raportowania schematów podatkowych (MDR).  
Termin przygotowania lokalnej dokumentacji2023Przepis: CIT Art. 11k ust. 1

Zmiana z dotychczasowych 9 miesięcy na 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.  

Zmiana ma realne skutki dla podatników dopiero w 2023 roku, kiedy będą sporządzane dokumentacje za rok podatkowy 2022. Niewykluczone jednak, że ustawodawca wydłuży termin sporządzenia dokumentacji również w bieżącym roku.
Termin złożenia TPR2023Przepis: CIT Art. 11t ust. 1 pkt 2

Zmiana z dotychczasowych 9 miesięcy na 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.   Zmiana ma realne skutki dla podatników dopiero w 2023 roku, kiedy będą sporządzane TPR za rok podatkowy 2022.
Termin przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych2022Przepis: CIT Art. 11p ust. 1

Zgodnie z założeniami termin niezmiennie przypada na 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.   Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym z siedzibą w tzw. „raju podatkowym”, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji.
Termin na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na rzecz organów podatkowych w przypadku kontroli2023Przepis: CIT Art. 11s ust. 1

Zmiana z 7 dni na 14 dni.
Oświadczenie2023Przepis: CIT Art. 11t ust. 2 pkt 7

Brak obowiązku składania oddzielnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i zawieraniu rynkowych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi. Treść oświadczenia ma być zawarta w ramach formularza TPR.   

Zmiana ma realne skutki dla podatników dopiero w 2023 roku, kiedy będą sporządzane TPR za rok podatkowy 2022, które będą zawierały w sobie oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
Składanie TPR2023Przepis: CIT Art. 11t ust. 1 pkt 2

„Polski Ład” wprowadza obowiązek składania TPR do urzędów skarbowych właściwych dla składania rocznej deklaracji podatku dochodowego podatnika. Obecnie formularz składa się do Szefa KAS.  

Zmiana ma realne skutki dla podatników dopiero w 2023 roku, kiedy będą składane TPR za rok podatkowy 2022.
TPR a podmioty niebędące osobą prawną2023Przepis: CIT Art. 11t ust. 1a pkt 1-3  

Podmioty niebędące osobą prawną również składać mają formularz TPR do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Dotychczas TPR składał wyznaczony wspólnik do Szefa KAS.  

Zmiana ma realne skutki dla podatników dopiero w 2023 roku, kiedy będą składane TPR za rok podatkowy 2022.

Jednym z nich jest bardzo często spotykana transakcja, która polega na przerzucaniu poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę na inny podmiot. Aby ją prawidłowo wykonać należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które dostarczą nam informacji pozwalających na prawidłowe rozliczenie tej transakcji.

W polskiej ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), istnieją przepisy, które częściowo wskazują nam sposób postępowania w przypadku refakturowania - nie regulują one kwestii kompleksowo.

1. W imieniu własnym i na rzecz osoby trzeciej

Podstawowym przepisem jest art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem: W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Analizując treść przepisu z łatwością dojdziemy do wniosku, że dotyczy on sytuacji, gdy po pierwsze: działamy we własnym imieniu, po drugie: działamy na rzecz osoby trzeciej.

Ustalenie okoliczności jest bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia w jaki sposób opodatkowujemy transakcję, ale czy w ogóle podlega ona opodatkowaniu.

Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. "Refaktura" jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie "w stanie nieprzetworzonym" odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.

Kiedy działamy we własnym imieniu i na czyjąś rzecz?

We własnym imieniu działamy w sytuacji, gdy to my jesteśmy zobowiązani do poniesienia kosztu, np. jesteśmy stroną umowy jakiegoś świadczenia i usługodawca wywodzi z niej od nas obowiązek świadczenia pieniężnego na jego rzecz.

Działanie na czyjąś rzecz, oznacza że świadczenie którego koszt ponosi podmiot A konsumowane jest przez podmiot B.

WAŻNE

Działania we własnym imieniu ale na czyjąś rzecz polega na tym, że zobowiązanym formalnie do poniesienia wydatku będzie podmiot A, ale w rzeczywistości usługa będzie konsumowana przez podmiot B.

Typowym przykładem takiej sytuacji, jest przerzucenie kosztów zużycia wody w wynajmowanym lokalu. W takiej sytuacji najczęściej stroną umowy o dostawę wody jest właściciel lokalu, który jest jednocześnie zobowiązany do zapłaty za jej zużycie, bez względu na to czy sam faktycznie otrzyma zwrot kosztów od najemcy, który faktycznie zużył wodę.

Jaką stawkę VAT stosujemy w takim przypadku?

W sytuacji, gdy działamy we własnym imieniu ale na czyjąś rzecz, występuje sytuacją, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT - tutaj prawie zawsze stosujemy stawkę taką jak była na pierwotnej fakturze!

Niestety, nie zawsze…

Nie jest tak, że zawsze na refakturze należy powielać stawkę VAT / zwolnienie z faktury pierwotnej. Najpierw należy ustalić:

1. Czy refakturowanie dotyczy odrębnej usługi, czy też jest elementem usługi kompleksowej?

W najpowszechniejszym przypadku, tj. najmu, wskazówki znajdziemy w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-42/14 (Minister Finansów vs. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie), w którym TSUE stwierdził, że jeżeli koszt mediów z usługi najmu jest wyodrębniony czy to na fakturze lub jest wystawiana odrębna faktura oraz dodatkowo koszt ten zależy od zużycia mediów, a nie jest stały, np. rozliczany ryczałtem, wówczas mamy do czynienia z dwoma niezależnymi usługami najmu i np. dostawy wody.

W mojej opinii zużycie może zależeć nie tylko od faktycznego zużycia ustalanego na podstawie licznika, ale może być ustalane wg. np. klucza powierzchni w całości, ważne jest to, że ta opłata nie jest stała, tylko się zmienia.

Przykład.

Podmiot A wynajmuje 20 % powierzchni nieruchomości, faktura za zużycie wody wynosi 1000 zł plus VAT i dotyczy zużycia wody w całym obiekcie, ale co do zasady łączna faktura zależy od faktycznego zużycia wody w całym obiekcie i co miesiąc jej wartość może się zmienić. Wówczas i opłata Podmiotu A będzie się zmieniać i będzie zależała od zużycia, nie będzie to więc ryczałt.

W sytuacji gdy mamy do czynienia z usługą odrębną, co do zasady stosujemy taką samą stawkę jak na fakturze pierwotnej, jeżeli natomiast usługa stanowi część kompleksowej usługi to stosujemy stawkę właściwą dla usługi kompleksowej.

2. Czy refakturowanie dotyczy usługi, której miejscem świadczenia będzie terytorium kraju (usługa krajowa), czy może jej świadczenie będzie poza terytorium kraju (eksport usług)?

Świadczenie usług w kontekście podatku VAT zawsze powinno być poddane analizie w zakresie miejsca świadczenia tychże usług. Przepisy, w tym zakresie zawarte są w art. 28a-28n ustawy o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 28o ustawy o VAT.

Najpopularniejszym przypadkiem kiedy refaktura nie będzie wcale zawierała stawki VAT jest sytuacja gdy refakturujemy usługę wyświadczoną np. w Polsce dla podmiotu, który nie posiada na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, a miejsce świadczenia usługi regulowane jest według generalnej zasady określonej dla transakcji B2B w art. 28b ustawy VAT -zgodnie z którą w takim przypadku miejsce świadczenia usługi znajduje się w miejscu siedziby usługobiorcy.

Może zatem dojść do sytuacji, w której otrzymamy fakturę zakupu z wykazanym na niej podatkiem VAT, ale będziemy refakturować tę usługę (przerzucać koszt) bez podatku VAT.

3. Czy jesteśmy podmiotem, który może zastosować np. obniżoną stawkę  lub zwolnienie z VAT np. ze względu na ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę (zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe z VAT). Od kogo nabywamy usługi i jaki status VAT sami posiadamy?

W przypadku nabycia usługi od podmiotu zwolnionego podmiotowo z VAT, a sami jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, to nabyta usługa będzie udokumentowana fakturą bez naliczonej kwoty VAT. W momencie odsprzedaży tych usług, jako czynny podatnik VAT, będziemy odsprzedawać tę usługę naliczając podatek VAT wg. właściwej stawki dla tej usługi.

WAŻNE

Przy refakturowaniu usługi nabytej od podmiotu zwolnionego podmiotowa z VAT, przez podatnika VAT należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danej usługi.

Jeżeli nabywamy usługi, które są zwolnione nie ze względu na podmiot, który je świadczy ale ze względu na rodzaj usługi (zwolnienie przedmiotowe), wówczas podmiot, który je refakturuje stosuje taką samą stawkę.

Gdy do czynienia mamy ze zwolnieniami przedmiotowo-podmiotowymi z VAT, tzn. zwolnienie przysługuje w zakresie konkretnych usług wykonywanych przez określony podmiot(np. niektóre usługi pocztowe, sportowe czy kulturalne). Podczas refakturowania tego typu usług odsprzedający nie może zastosować tej samej zwolnionej stawki VAT -powinien zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danego charakteru usługi (bez wykorzystania zwolnienia z opodatkowania przysługującego szczególnym podmiotom).

4. Czy nie nastąpiła zmiana stawek VAT pomiędzy otrzymaniem a refakturowaniem usługi w okolicznościach nakazujących zastosowanie nowej stawki na refakturze?

W sytuacji, gdy dochodzi do zmiany stawek podatku VAT, zastosowanie właściwej stawki będzie polegało na ustaleniu daty powstania obowiązku podatkowego i zastosowaniu stawki właściwej w tej dacie.

Ważne: w takich sytuacja każdorazowo należy sprawdzić przepisy przejściowe (temporalne), z których może wynikać inna do zastosowania zasada.

UWAGA!

Energia i wszelkie jej postaci to TOWAR (prąd, gaz) - nie ma zastosowania art. 8 ust, 2a, ponieważ dotyczy on wyłącznie usług - w takiej sytuacji nie ma ograniczeń co do przerzucania kosztów zakupu towarów, działamy wówczas na zasadach ich odsprzedaży i stosujemy stawkę taką jaka była przy ich zakupie. Jeśli odsprzedaż ma szczególny charakter i dokonywana jest np. w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu itp., wówczas stawka może ulec zmianie.

Marża - nie ma zakazu dodawania własnej marży przy refakturowaniu - kłopoty ale nie koniecznie podatkowe mogą pojawić się gdy zwiększymy cenę w przypadku jakiś usług szczególnych, których np. jest określona np. cena urzędowa (przegląd techniczny pojazdu) lub wymagających np. koncesji, wtedy, może dojść do naruszenia innych przepisów, np. regulujących cenę, lecz co do zasady brak jest ograniczeń co do marży.

Obowiązek podatkowy - dla refaktury powstaje tak, jak obowiązek dla danej usługi. Nie zawsze oznacza, że jest to ta sama data - np. w przypadku refaktury dostawy mediów (wody, wywozu śmieci), usług najmu - obowiązek powstaje, co do zasady, w dacie wystawienia faktur. Jednak w przypadku refaktury, obowiązek podatkowy dla nabywcy powstanie w dacie wystawienia refaktury, a nie w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Do zmiany terminu powstania obowiązku, może dojść również ze względu nie na to co kupujemy, ale od kogo. Inaczej będzie się kształtował termin powstania obowiązku, gdy refakturowana usługa będzie odsprzedawana przez podatnika stosującego zasady ogólne rozliczani a VAT, a inaczej przez tzw. małego podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT. Wówczas obowiązek podatkowy będzie powstawał dla danej transakcji wg. terminu uregulowania płatności za usługę wskazaną na refakturze. Podatnik rozliczający VAT na zasadach ogólnych, rozpozna obowiązek podatkowy wg. zasad jakie ustalone zostały dla danego rodzaju usługi.

WAŻNE

Jeżeli dokonamy refaktur usługi, dla której stosujemy generalne zasady powstania obowiązku podatkowego, a także powstanie on w innym miesiącu rozliczeniowym, niż ten w którym usługa ta zostanie refakturowana, oznaczać to będzie, że sprzedaż tej usługi, będziemy rozpoznawać poprzez korektę deklaracji, w której powstał obowiązek podatkowy.

Miejsce świadczenia usług - jeżeli miejscem świadczenia jest terytorium innego kraju niż Polska, to mamy do czynienia z eksportem usług, w odwrotnej sytuacji rozpoznać powinniśmy import usług (w przypadku usług B2B miejsce świadczenia jest miejscem, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, natomiast usługa B2C jest tam, gdzie usługodawca posiada siedzibę).

2. Działamy we własnym imieniu i na własną rzecz

Sytuacja, która najczęściej powoduje obciążenie kosztami inny podmiot, może nastąpić w przypadku działania we własnym imieniu i na własną rzecz. Aby ustalić, czy z taką sytuacją mam do czynienia również musimy sprawdzić:

 • kto faktycznie ma ponieść wydatek i
 • kto ostatecznie z niego korzysta,

Kwestię tę ustalamy nie analizując uwarunkowań takiej sytuacji- zawsze możemy dojść do przekonania, że skoro ktoś poniósł jakiś wydatek w sprawie, która dotyczy zleceniodawcy, to poniekąd działał w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

WAŻNE

W tej sytuacji weryfikujemy kto faktycznie poniósł wydatek i kto faktycznie z niego korzystał, typowym przykładem obrazującym tę kwestię będzie zakup biletu autobusowego.
Przykład.

Podmiot A otrzymał zlecenie na zrobienie zdjęć w terenie do kalendarza. W celu wykonania zlecenia i dotarcia na plan postanowił, że na miejsce uda się autobusem (sam wybrał środek transportu, sam za niego zapłacił i skorzystał, zleceniodawca nie był zobowiązany do poniesienia tego wydatku, ani nie korzystał faktycznie z transportu) to w takiej sytuacji zleceniobiorca poniósł wydatek we własnym imieniu i na własną rzecz.

Nie jest to sytuacja uregulowana w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT- ta część wejdzie jako składowa całej usługi fotograficznej .Obowiązek podatkowy powstanie wg. daty właściwej dla usługi fotograficznej jak część składowa tej usługi.

3. Działamy w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz

Kolejny przypadek kiedy dochodzi do przerzucania kosztów na inny podmiot może zajść w sytuacji, gdy ktoś ponosi koszty w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz. Mamy tu więc do czynienia z sytuacją kiedy ponosimy koszt za kogoś tzn. on jest zobowiązany do zapłaty, natomiast „umówił się” z nami, że my poniesiemy taki koszt(ze względów praktycznych).

Przykład.

Prawnicy pracują na rzecz klienta nad złożeniem skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu. Zgodnie z prawem koszt administracyjny  wpisu ponosi klient, ale toprawnicy, w ramach świadczonych usług, robią to za niego. Zgodnie z prawem to klient jest do tego zobowiązany i on z tego korzysta. Jeśli klient nie poniesie tego kosztu to jego skarga nie zostanie rozpoznana przez sąd.

W tym przypadku też nie mamy do czynienia z sytuacją określoną w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, tę kwestię reguluje art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Jak wynika z przepisu, czynność ta jest poza zakresem podatku VAT - przerzucenie kosztu w takiej sytuacji następuje np. notą obciążeniową.

Marża – nie można dodać marży. W sytuacji gdy zwiększymy o nią wartość wydatku, marża podlegać będzie opodatkowaniu (jako usługa np. pośrednictwa).

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami na temat refakturowania i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt.

Od jakiej ilości substancji kontrolowanych i f-gazów należy zgłaszać klimatyzatory i chłodnie?

 1. Substancje kontrolowane  - jeżeli w klimatyzatorze jest powyżej 3 kg substancji kontrolowanych operator (właściciel) ma obowiązek rejestracji do CRO oraz sporządzenia Karty Urządzenia. Przykładowe substancje kontrolowane w klimatyzatorach to CFCl3 (trichlorofluorometan), halon-1211 (Bromochlorodifluorometan), CTC (Tetrachlorometan).
 2. F-gazy - obowiązek sporządzenia karty urządzenia powstaje w przypadku co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. Każdy fluorowany gaz cieplarniany ma inny współczynnik GWP (współczynnik ocieplenia globalnego) i na jego podstawie oblicza się ilość ekwiwalentu CO2.

Przykładowe ilości czynnika chłodniczego, które równają się 5 tonom ekwiwalentu CO2:

 • R404A – 1,25 kg
 • R32 – 7,41 kg
 • R407C – 2,82 kg
 • R410A – 2,39 kg
 • R422D – 1,83 kg
 • R426A - 3,32 kg

Ważne: W zależności od ilości f-gazów w systemie chłodniczym oraz zainstalowania poprawnie działającego systemu wykrywania wycieków, kontrole szczelności muszą być dokonywane w odstępie co najmniej co 24 miesiące, 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące.

W jakim terminie należy założyć Kartę Urządzenia?

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane(ustawa u.s.z.w.o)  z dnia 15 maja 2015 r., Kartę Urządzenia należy sporządzić w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania. W przypadku, gdy urządzenie wymaga zainstalowania - w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków?

 1. Za niesporządzenie Karty Urządzenia w terminie grozi kara administracyjna w wysokości 600 – 4500 zł.
 2. Za niezapewnienie wpisu do Karty Urządzenia w terminie grozi kara administracyjna w wysokości 600-4500 zł.
 3. Za niezapewnienie wykonania kontroli szczelności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, albo niespełnienie wymogów kontroli, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007 grozi kara administracyjna w wysokości 4 000 -15 000 zł.

W KR Group dokonujemy analizy poszczególnego klimatyzatora i czynnika chłodniczego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta. Pomagamy w rejestracji w CRO, w utworzeniu Karty Urządzenia, a także pilnujemy terminów wykonania kontroli szczelności.

Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu