skip to Main Content

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Ponadto Ministerstwo planuje wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Instytucja ta ma być w swej postaci zbliżona do funkcjonujących obecnie Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Akcyzowych. Na obecnym etapie nieznany jest jednak ani zakres ani kategoria podmiotów, do których będzie się odnosić WIS tj. czy decyzja będzie wiążąca tylko dla jej adresata, czy też zakres jej ochrony będzie rozszerzony również na inne podmioty.

Niestety w związku z planowanymi zmianami odnoszącymi się do sposobu przypisywania stawek VAT, Ministerstwo nie planuje obniżyć stawki VAT 23% i 8%.

Powyższy projekt jest bez wątpienia krokiem w dobrą stronę mającym na celu ujednolicenie i uporządkowanie zastosowania stawek podatkowych. Dodatkowo pozytywnie należy ocenić plany wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) jako dodatkowej ochrony przed nieoczekiwanymi zmianami podejścia organów podatkowych w zakresie klasyfikacji danego towaru lub usługi. Na obecnym etapie prac legislacyjnych trudno jest jednak dokonać jednoznacznej oceny proponowanych zmian.

Eksperci KR Group będą na bieżąco monitorować i informować o planowanych zmianach.

Dorota Socha

Konsultant VAT

Back To Top